Công ty cổ phần may Công Tiến Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về Công ty cổ phần may Công Tiến instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời