KHAI BÁO TÌNH HÌNH CHÍCH VACCINE

Để đảm bảo công tác chuẩn bị lượng vacine phù hợp cho người lao động và là cơ sở để kiểm soát ra vào nơi làm việc, Tổng Công ty đề nghị người lao động khai báo đầy đủ chính xác tình hình chích vaccine.

Lưu ý sau khai báo sẽ có mã QR, người lao động lưu lại sử dụng để kiểm soát sau này

Xem chi tiết